Obchodní podmínky pro prodej dárkových poukazů

Obchodní podmínky pro prodej dárkových poukazů

 1. Všeobecné informace

Prodejcem dárkových poukazů je společnost Health Academy s.r.o., IČO: 059 46 514, DIČ: CZ05946514, se sídlem: Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00, Česká republika, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C273525, info@healthfactory.cz (dále jen „prodávající“), která je provozovatelem e-shopu: www.healthfactory.cz.

 1. Jak nakupovat, doprava a platba

Dárkové poukazy lze zakoupit formou objednávky v internetovém obchodě (e-shopu) www.healthfactory.cz jako každý jiný produkt. Na koupi dárkového poukazu se vztahují Obchodní podmínky (https://www.healthfactory.cz/obchodni-podminky/), pokud tyto podmínky nestanoví jinak.

Dárkové poukazy není možné fyzicky zaslat, jejich doručení je realizováno pouze elektronicky na e-mail kupujícího, který kupující vyplnil do objednávacího formuláře e-shopu.

Dárkové poukazy jsou zasílány prodávajícím na e-mail kupujícího až po doručení platby, a to ve formátu PDF.  

Zakoupený dárkový poukaz oproti penězům nelze vrátit. Tímto není dotčeno právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy na koupi dárkového poukazu ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení poukazu, to neplatí, pokud v této lhůtě byl již poukaz uplatněn.

 1. Hodnota dárkového poukazu

Dárkový poukaz je určen k nákupu zboží v internetovém obchodě na www.healthfactory.cz dle aktuálního ceníku zboží v době jeho zakoupení. Hodnota dárkového poukazu zahrnuje i DPH, které se hradí v okamžiku uskutečnitelného zdanitelného plnění, tj. v době nákupu zboží.

 1. Podmínky použití dárkového poukazu („poukaz“)
 2. Hodnota uvedená na poukazu Vám bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě na www.healthfactory.cz.  
 3. Poukaz není směnitelný za peníze. Poukaz nelze rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem v internetovém obchodě na www.healthfactory.cz. Jakákoliv zbývající hodnota není směnitelná za hotovost nebo bezhotovost či za jiné poukazy a automaticky propadá ve prospěch prodávajícího.
 • U zboží, na jehož nákup byl uplatněn poukaz, Vám může být (v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace) vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
 1. Poukaz je platný do 30. 6. 2022 od nákupu poukazu, po uplynutí tohoto data se poukaz stává neplatným.
 2. Poukazem lze uhradit pouze nákup zboží dle aktuálního ceníku zboží v době jeho zakoupení v internetovém obchodě na www.healthfactory.cz. Nákup zboží se řídí platnými obchodními podmínkami prodávajícího.
 3. Po použití kódu k úhradě nákupu v internetovém obchodě na www.healthfactory.cz se poukaz stává neplatným.
 • Pokud nebude poukaz v období své platnosti využit, propadá bez nároku na prodloužení doby jeho čerpání či vrácení jeho hodnoty v penězích.
 • Prodávající není odpovědný za ztrátu, zničení či odcizení poukazu a neposkytuje v těchto případech žádnou náhradu.
 1. Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a rovněž v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 prodávající jako správce zpracovávající osobních údajů zákazníků za účelem realizace objednávek dárkových poukazů tímto odkazuje na Podmínky ochrany osobních údajů  (https://www.healthfactory.cz/obchodni-podminky/), ve kterých informuje o podrobnostech jejich zpracování a právech souvisejících s jejich zpracováním.

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami v jejich aktuálně platném a účinném znění seznámil, a že s nimi souhlasí.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 7. 10. 2021.