Podmienky ochrany osobných údajov

Tieto podmienky upravujú zásady používania týchto webových stránok spoločnosti Health Academy s.r.o., so sídlom Zbraslavská 22/49, Malá Chuchle, 159 00 Praha 5, IČO: 059 46 514, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 273525 (ďalej len "Spoločnosť") a ochrany osobných údajov.

Spoločnosť vás nižšie informuje o spôsobe, akým sa zhromažďujú, používajú a chránia informácie, ktoré môžete poskytnúť Spoločnosti pri používaní jej internetovej (webovej) stránky www.healthfactory.sk (ďalej aj ako "e-shop" alebo "web" alebo "webové stránky Spoločnosti" alebo "webová stránka") alebo pri nákupe tovaru z e-shopu. Pred vyplnením akýchkoľvek údajov v rámci tejto webovej stránky si pozorne prečítajte nižšie uvedené informácie.

 1. MENO A KONTAKTNÉ ÚDAJE SUBJEKTU ZODPOVEDNÉHO ZA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje, ktoré ako správca [podľa článku 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"] spracováva Spoločnosť.

Kontaktné údaje správcu sú: Health Academy s.r.o., Zbraslavská 22/49, Praha 5, 159 00, Česká republika, email: gdpr@healthacademy.cz.

 1. POVERENÁ OSOBA PRE OCHRANU ÚDAJOV

Vzhľadom na to, že nie sme verejný orgán, nespracúvame osobitné kategórie údajov a naša hlavná činnosť nespočíva v spracovateľských operáciách, ktoré si svojou povahou, rozsahom alebo účelom vyžadujú rozsiahle pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb, nie sme povinní vymenovať úradníka pre ochranu údajov. To samozrejme neznamená, že ochranu vašich osobných údajov berieme menej vážne.

 1. OBLASŤ PôSOBENIA

Zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na zhromažďovanie osobných údajov na našich webových stránkach a následné spracovanie týchto údajov Spoločnosťou.

Osobné údaje o vás zhromažďujeme a spracúvame predovšetkým ako o zákazníkoch e-shopu Spoločnosti www.healthfactory.sk a našich obchodných partneroch, vrátane potenciálnych budúcich zákazníkov a obchodných partnerov, ktorí majú záujem o naše produkty alebo obchodnú spoluprácu s nami alebo ktorých sme oslovili s našou ponukou. V závislosti od konkrétnej situácie spracúvame aj údaje o zástupcoch právnických osôb vrátane členov štatutárnych orgánov a zamestnancov.

Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na plnenie našich zákonných povinností a prípadne na zabezpečenie ochrany našich oprávnených záujmov. Tieto údaje spracúvame len preto, aby sme vám mohli poskytnúť služby, o ktoré máte záujem, t. j. údaje potrebné na našu korektnú vzájomnú obchodnú spoluprácu.

Tieto zásady slúžia aj na poskytnutie informácií podľa článkov 13 a 14 GDPR týkajúcich sa spracovania údajov nad rámec ich zhromažďovania prostredníctvom tejto webovej stránky. Z tohto dôvodu vám v konkrétnych prípadoch poskytneme aj samostatné zásady spracovania údajov pre konkrétne činnosti spracovania.

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY ZASIELANIA NEWSLETTERU A REKLAMNÝCH SPRÁV

Ak má návštevník webovej stránky Spoločnosti záujem o zasielanie noviniek a iných reklamných oznámení, spracúvame vami poskytnuté osobné údaje na tento účel na základe vášho súhlasu, a to vždy minimálne v rozsahu vašej e-mailovej adresy a vášho mena. Ak nám poskytnete aj iné identifikačné údaje (napr. vaše priezvisko), budeme na uvedené účely spracúvať aj tieto údaje. Reklamné oznámenia, ktoré vám zasielame, sa vždy týkajú len našich vlastných služieb a produktov.

Vaše osobné údaje začneme spracúvať až po tom, ako vyplníte svoje údaje v príslušnom formulári na zasielanie informačného bulletinu a iných reklamných oznámení a následne potvrdíte svoje želanie dostávať informačný bulletin podľa pokynov v e-maile, ktorý od nás dostanete. Ak svoje želanie dostávať newsletter nepotvrdíte, vaše údaje bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať, kým svoj súhlas neodvoláte. Po uplynutí tohto obdobia ich budeme spracovávať len v prípade, že to ustanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich právnych nárokov.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov ste udelili dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu nášho sídla, alebo kliknutím na príslušný odkaz v newsletteri alebo reklamnej správe, ktorá vám bola zaslaná.

Ak sa stanete naším zákazníkom, napríklad ak si u nás niečo kúpite v našom e-shope, môžeme vaše kontaktné údaje použiť na účely zasielania newsletteru, aj keď sa na to zo zákona vyžaduje osobitný súhlas na základe tzv. oprávneného záujmu. V tomto prípade nás samozrejme môžete kedykoľvek informovať aj o tom, že si neželáte dostávať ďalšie reklamné oznámenia, a v takom prípade vám už takéto oznámenia nebudeme zasielať.

Nie každá správa, ktorú od nás dostanete, je však komerčnou správou. Niekedy s vami potrebujeme komunikovať v súvislosti s poskytovaním určitého typu služby a pri veľkom počte príjemcov to nie je možné urobiť inak ako zaslaním hromadného e-mailu. Preto niektoré zo zasielaných správ nie sú komerčnými správami (napríklad oznámenia o zmenách zmluvných podmienok alebo žiadosti o aktualizáciu vašich osobných údajov).

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S NÁKUPOM TOVARU V E-SHOPE

V prípade nákupu tovaru v e-shope budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakúpenom tovare a jeho cene a prípadné platobné údaje podľa zvoleného spôsobu platby (číslo kreditnej karty, číslo bankového účtu a kód banky). Ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca, budeme spracúvať aj údaje o vašom obchodnom názve, IČO, DIČ, adresu sídla alebo miesta podnikania, fakturačnú adresu, identifikačné údaje vášho zástupcu alebo inej kontaktnej osoby (meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefonický kontakt) a údaje o čísle bankového účtu a kóde banky.

Spracovanie týchto osobných údajov je nevyhnutným predpokladom na plnenie zmluvy, a preto ide o spracovanie, ktoré si nevyžaduje váš súhlas.

Vaše údaje budeme spracúvať na účely plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru a tiež na účely ochrany vašich práv a právom chránených záujmov spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi vyplývajúcimi z uzatvorených kúpnych zmlúv.

Vaše osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, minimálne však po dobu trvania účinkov práv a povinností z kúpnej zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

V závislosti od zvoleného spôsobu doručenia objednaného tovaru a platby za tento tovar poskytneme vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru aj príslušnému dopravcovi, najmä nasledujúcim spoločnostiam: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 260 87 961, sídlo Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava; PPL CZ s.r.o., IČO: 251 94 798, sídlo K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany;  Zásilkovna s.r.o., IČO: 284 08 306, sídlo Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9; a platobné spoločnosti, najmä tieto spoločnosti, ktoré poskytujú platbu alebo odklad platby: GOPAY s. r. o., IČO: 260 46 768, sídlo Planá č.p. 67, 370 01 Planá; Google Ireland Limited, spoločnosť založená a sídliaca podľa írskeho práva (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; PayU S.A., so sídlom v Poznani (Poľsko), 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, zapísaná pod číslom daňových informácií NIP 779-23-08-495.

Vaše osobné údaje poskytneme aj prevádzkovateľovi platformy e-shopu Shoptet, a to spoločnosti Shoptet, a.s.

V prípade, že odstúpite od kúpnej zmluvy, spracujeme aj číslo bankového účtu, ktoré nám poskytnete na účely vyrovnania našich vzájomných záväzkov. Poskytnuté osobné údaje budeme spracúvať len po dobu nevyhnutnú na vrátenie peňazí a na preukázanie, že vám bola zaplatená suma skutočne vrátená, najdlhšie však po dobu premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Poskytnutie týchto osobných údajov je nevyhnutné na vyrovnanie našich vzájomných záväzkov v prípade odstúpenia od zmluvy, a preto ide o spracovanie, ktoré si nevyžaduje váš súhlas.

Chceme neustále zlepšovať náš tovar a služby, preto spracujeme aj vašu e-mailovú adresu, aby sme si overili vašu spokojnosť s nákupom. Toto spracovanie je nevyhnutné na účely ochrany našich oprávnených záujmov pri poskytovaní spätnej väzby o priebehu vášho nákupu, a preto sa súhlas zo zákona nevyžaduje. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte predtým udelený súhlas v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov. Zaslaný dotazník tak predstavuje obchodné oznámenie v zmysle vyššie uvedeného zákona. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz, spoločnosť Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774, so sídlom Karolinská 706/3, Karlín, 186 00 Praha 8; na tieto účely vám môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S ÚČASŤOU NA SÚŤAŽIACH

Vaše údaje spracúvame aj v prípade, že sa zúčastníte niektorej z našich súťaží, a to v rozsahu vami poskytnutých údajov, najčastejšie vášho mena, priezviska, e-mailu, telefónneho čísla a doručovacej adresy a údajov uvedených v prihláške do súťaže. Vaše osobné údaje spracúvame na účely komunikácie s vami, vašej identifikácie a výberu výhercov súťaže a odovzdávania cien. Tieto osobné údaje spracúvame na základe súhlasu udeleného v súvislosti so súťažou a tiež na základe oprávneného záujmu, ak je spracúvanie nevyhnutné na naplnenie vášho a nášho záujmu organizovať súťaž alebo sa na nej zúčastniť. Tieto údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na vyhodnotenie súťaže a doručenie výhier, pokiaľ zákon nevyžaduje dlhšiu dobu uchovávania.

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S POUŽÍVATEĽSKÝM ÚČTOM NA WEBOVEJ STRÁNKE

V prípade, že si v našom e-shope vytvoríte používateľský účet, budeme spracúvať vami poskytnuté osobné údaje, spravidla v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie, e-mailová adresa, telefónne číslo a identifikačné údaje účtu; ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca, budeme spracúvať aj údaje o vašom obchodnom mene, IČO, DIČ, adrese sídla alebo miesta podnikania, fakturačnej adrese, identifikačné údaje vášho zástupcu alebo inej kontaktnej osoby (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt) na účely výkonu vašich práv a povinností z kúpnej zmluvy a vytvorenia a správy vášho používateľského konta. Ide teda o spracovanie, ktoré si nevyžaduje váš súhlas. Na tieto účely spracúvame aj históriu vašich objednávok a informácie o vašej platobnej histórii a možnostiach platby.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme spracúvať len dovtedy, kým bude vaše používateľské konto aktívne. Po uplynutí tohto obdobia ich budeme spracúvať len vtedy, ak to ustanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to nevyhnutné z iných právnych dôvodov.

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S RECENZIAMI POUŽÍVATEĽOV

Vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme zistili váš názor na zakúpený produkt.  Ak sa rozhodnete recenzovať zakúpený výrobok, budeme spracúvať vami poskytnuté osobné údaje vrátane vášho mena a priezviska, predmetu recenzie a údajov o zakúpenom výrobku na účely uverejnenia vašej recenzie na webovej stránke spoločnosti. Váš názor na zakúpený výrobok sa zhromažďuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov. Tie sú vám zasielané po každom vašom nákupe, pokiaľ neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj predchádzajúci súhlas v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov.

Toto spracovanie je nevyhnutné na účely ochrany našich oprávnených záujmov pri zabezpečovaní overovania, a preto sa súhlas právne nevyžaduje. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu, kým je recenzia uverejnená na webovej stránke spoločnosti. Po uplynutí tohto obdobia ich budeme spracúvať len vtedy, ak to ustanovujú osobitné právne predpisy alebo ak je to potrebné z iných právnych dôvodov.

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S PROGRAMOM HOMEBOX

Ak sa zaregistrujete do služby Homebox v rámci svojho používateľského účtu, budeme okrem osobných údajov v súvislosti s vaším používateľským účtom na webovej lokalite a v súvislosti s nákupom tovaru na webovej lokalite spracúvať aj meno a dátum narodenia vášho dieťaťa na účely výkonu vašich práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, vytvorenie a správa vášho používateľského účtu v rámci programu Homebox, na účely plnenia uzatvorenej kúpnej zmluvy, doručenia objednaného tovaru a tiež na účely ochrany práv a právom chránených záujmov spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi vyplývajúcimi z uzatvorených kúpnych zmlúv.

Osobné údaje vášho dieťaťa budeme spracovávať na účely odporúčania produktov vhodných pre vaše dieťa a prispôsobenia odporúčaného obsahu vašim potrebám a potrebám vášho dieťaťa.

Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu účasti v programe Homebox, minimálne však po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a po dobu nevyhnutnú na účely archivácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

 1. SPRACOVANIE ÚDAJOV V SÚVISLOSTI S NÁVŠTEVOU NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Ak ste na webových stránkach Spoločnosti, prehliadač používaný vo vašom zariadení automaticky odošle informácie nášmu webovému serveru. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do súboru protokolu. Zhromažďujú a ukladajú sa automaticky bez vášho zásahu:

 • IP adresa zariadenia, z ktorého bola webová stránka načítaná,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL načítaného súboru,
 • webovú stránku, z ktorej ste prišli na našu webovú stránku (odkazujúca URL),
 • webovú stránku načítanú z našej webovej stránky,
 • prehliadač vo vašom zariadení a prípadne operačný systém a názov poskytovateľa prístupu.

Uvedené údaje spracúvame na tieto účely:

 • na zabezpečenie bezproblémového pripojenia k webovej lokalite,
 • na zabezpečenie pohodlného používania webovej stránky,
 • analyzovať bezpečnosť a stabilitu systému,
 • na iné administratívne účely.

Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 prvá veta písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov zhromažďovania údajov. V žiadnom prípade nepoužívame zhromaždené údaje na účely vyvodzovania záverov o vás.

Vaše osobné údaje sa nespracúvajú na iné účely a vymažú sa hneď, ako ich spracovanie prestane byť potrebné. V prípade zaznamenávania vašich osobných údajov na účely zobrazenia webovej stránky sa vymazanie uskutoční hneď, ako opustíte webovú stránku. Vaše osobné údaje sa zo záznamových súborov vymažú maximálne po 12 mesiacoch. Ak sa vaše osobné údaje ukladajú z iných dôvodov, sú anonymizované tak, aby ste s nimi nemohli byť spájaní alebo na ich základe identifikovaní.

Okrem toho používame súbory cookie, keď navštívite webové stránky spoločnosti.

Cookies

S cieľom zlepšiť služby, ktoré vám poskytujeme, používa webová stránka Spoločnosti súbory cookies. Ide o malé súbory, ktoré ukladajú informácie o vašom webovom prehliadači, nie o vás. Niektoré súbory cookies sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky Spoločnosti, iné sa používajú na zlepšenie kvality webovej stránky a spokojnosti používateľov.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré pochádzajú z inej domény, ako je doména webovej stránky Spoločnosti, ktorú ste navštívili, a ktoré používame na reklamné a propagačné účely.

Podľa právnych predpisov môžeme ukladať súbory cookies do vášho zariadenia, ak sú nevyhnutne potrebné na prevádzku webovej stránky Spoločnosti. Na všetky ostatné typy súborov cookies potrebujeme váš súhlas.

Používané súbory cookies sa líšia dátumom skončenia platnosti. Podrobne sú uvedené v časti „Vyhlásenie o súboroch cookies“.  

Čo konkrétne umožňujú súbory cookies?

 • zapamätať si prihlasovacie údaje, aby ste ich nemuseli zakaždým zadávať;
 • zaistenie bezpečnosti po prihlásení;
 • zapamätajte si obsah nákupného zoznamu;
 • zabezpečiť, aby bola celá stránka konzistentná a správne fungovala;
 • zapamatovat si místo, ke kterému jste se dostali v určité posloupnosti;
 • skrátiť čas potrebný na načítanie navštívených stránok;
 • prispôsobiť a správne zacieliť reklamu;
 • analyzovať výkonnosť rôznych predajných kanálov;
 • zvýšenie používateľskej prívetivosti webovej stránky, zlepšenie online služieb.

Aké typy súborov cookies používa webová stránka Spoločnosti?

 • Technické a nevyhnutné (povinné) súbory cookies

Tieto súbory cookies potrebujeme na to, aby sme vám mohli ponúknuť správne fungujúce webové stránky spoločnosti a aby ste mohli využívať nami poskytované služby.

 • Analytické (štatistické) súbory cookies

Tieto súbory cookies nám umožňujú vyhodnocovať používanie webovej stránky spoločnosti a jej návštevnosť. Tieto súbory cookies sa používajú aj na skúmanie zvykov návštevníkov alebo napríklad obľúbenosti obsahu s cieľom zlepšiť služby, ktoré poskytujeme. V niektorých prípadoch môžu tieto súbory cookies zaznamenávať IP adresy (t. j. elektronické adresy počítačov pripojených k internetu) na účely analýzy trendov, správy webovej lokality, sledovania pohybu používateľov a zhromažďovania všeobecných a nešpecifických demografických informácií. 

 • Preferenčné súbory cookies

Túto technológiu môžeme použiť na zohľadnenie vašich skutočných alebo predpokladaných preferencií pre pohodlné používanie webovej stránky spoločnosti. Na základe vašich preferencií môžeme napríklad zobrazovať webové stránky Spoločnosti vo vašom jazyku. Okrem toho zabránime tomu, aby vám boli ponúkané produkty, ktoré nemusia byť vo vašej oblasti dostupné.

 • Marketingové súbory cookies

Používajú sa na sledovanie návštevníkov webovej stránky Spoločnosti. Zámerom je zobrazovať reklamu, ktorá je relevantná a zaujímavá pre jednotlivých používateľov, a preto je hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 • Neklasifikované súbory cookies

Sú to súbory cookies, ktoré sme v procese klasifikácie spolu s poskytovateľmi jednotlivých súborov cookies. Po klasifikácii budú zaradené do jednej zo skupín technických a nevyhnutných, štatistických (analytických), preferenčných alebo marketingových súborov cookies.

Jak konkrétně upravit nastavení cookies?

Ako nastaviť alebo upraviť svoj súhlas so súbormi cookie, nájdete v „Vyhlásení o súboroch cookies “.

Zoznam a nastavenia súborov cookies použitých na doméne webovej stránky spoločnosti, ktorú ste navštívili

Zoznam nájdete tu v časti „Vyhlásenie o súboroch cookies“.

 1. SPRACOVANIE ÚDAJOV, KEĎ NÁS KONTAKTUJETE E-MAILOM

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Ak tak urobíte, osobné údaje, ktoré odošlete prostredníctvom e-mailu, sa uložia. Právnym základom pre spracovanie údajov na účely kontaktovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je účelom kontaktu uzavretie zmluvy, ďalším právnym základom na spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Osobné údaje, ktoré sme zhromaždili po spracovaní vašej žiadosti, vymažeme, ak už nie sme oprávnení alebo povinní ich ďalej spracúvať.

 1. OBDOBIE, POČAS KTORÉHO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ V SPOLOČNOSTI

Spoločnosť uchováva vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutne potrebné, a archivuje ich v súlade so zákonnými lehotami stanovenými zákonom.

Spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ počas trvania zmluvného vzťahu, existencie dlhu alebo iného právneho dôvodu, ktorý jej umožňuje spracúvať vaše osobné údaje. Spoločnosť má zavedené prísne interné pravidlá na kontrolu zákonnosti uchovávania osobných údajov, preto Spoločnosť neuchováva osobné údaje dlhšie, ako je oprávnená.

Vo výnimočných prípadoch, napríklad v priebehu súdneho sporu, môžeme dokumenty obsahujúce vaše osobné údaje uchovávať dlhšie, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Ide najmä o prípady, keď musíme poskytnúť dôkazy v súdnom spore, správnom konaní alebo na účely výkonu rozhodnutia (vzhľadom na zákonné premlčacie lehoty podľa platného Občianskeho zákonníka, napr. v súvislosti s poskytnutými zárukami).

Údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, uchovávame tak dlho, kým je súhlas platne udelený. Aby sme predišli pochybnostiam, samotný súhlas a jeho zmenu alebo odvolanie na základe našich oprávnených záujmov uchovávame po dobu platnosti súhlasu a maximálne 5 rokov po jeho uplynutí (odvolaní).

Po zániku právneho dôvodu spracúvania osobných údajov ich Spoločnosť bezodkladne vymaže.

 1. PRENOS ÚDAJOV

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám (príjemcom), ak:

 • ste udelili výslovný súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov podľa čl, 6 ods. 1 prvej vety písm. a) GDPR;
 • poskytnutie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a neexistuje dôvod domnievať sa, že máte prevažujúci oprávnený záujem na tom, aby vaše údaje neboli poskytnuté;
 • ak existuje zákonná povinnosť zverejniť údaje podľa čl. 6 ods. 1 prvej vety písm. c) GDPR;
 • ak je to právne prípustné na plnenie zmluvných povinností podľa čl. 6 ods. 1 prvej vety písm. b) GDPR;
 • máme osobné údaje spracované v súlade s článkom 28 GDPR.

Nedochádza k prenosu vašich osobných údajov na iné ako vyššie uvedené účely.

Vaše údaje zostávajú u nás. Pracujú však pre nás niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré získajú prístup k údajom, pretože nám pomáhajú s prevádzkou nášho e-shopu. Tieto spoločnosti vrátane dôvodu ich prenosu sú uvedené v časti 5 týchto zásad ochrany osobných údajov.

 1. PRÍJEMCOVIA, SPRACOVATELIA

Osobné údaje, ktoré má Spoločnosť k dispozícii, sa spracúvajú a uchovávajú v rámci Spoločnosti. Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase alebo oprávnenom záujme Spoločnosti, osobné údaje môžu spracovávať aj niektorí dodávatelia alebo poskytovatelia služieb Spoločnosti. Dodávatelia a poskytovatelia, ktorí spolupracujú so Spoločnosťou, sú starostlivo vyberaní najmä na základe záruk, ktoré poskytujú na zabezpečenie technickej a organizačnej ochrany nami prenášaných osobných údajov. Spracúvanie osobných údajov môžu pre Spoločnosť vykonávať len sprostredkovatelia, a to len na základe zmluvy o spracúvaní údajov. Spoločnosť môže na legitímne účely poskytnúť osobné údaje nasledujúcim príjemcom vo vyššie uvedenom zmysle:

 • dodávateľom na účely plnenia zmluvy a ochrany práv a oprávnených záujmov spoločnosti (marketing a komunikácia, IT, údaje);
 • poskytovateľom právnych služieb a poradenstva;
 • poskytovateľom poštových, komunikačných a elektronických komunikačných služieb;
 • poskytovateľov e-mailových služieb (Ecomail);
 • poskytovateľov reklamných a analytických systémov (Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, Smartlook.com, s.r.o.).

Aktuálny zoznam príjemcov vrátane spracovateľov si možno vyžiadať od kontaktných osôb prevádzkovateľa uvedených v článku 3. Zásad ochrany osobných údajov.

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Naša Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje priamo alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov predovšetkým v Českej republike alebo v Európskej únii (ďalej len ""), kde platia a sú účinné rovnaké podmienky ochrany a bezpečnosti spracúvania osobných údajov pre celú EÚ alebo Európsky hospodársky priestor (ďalej len "EHP") prostredníctvom nariadenia GDPR.

Vo výnimočných prípadoch sa osobné údaje prenášajú do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. V týchto prípadoch pred prenosom osobných údajov posudzujeme, či vybraný prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poskytuje primerané záruky a podmienky vrátane vymožiteľnosti vašich práv ako dotknutej osoby, pričom posudzujeme účinnú právnu ochranu osobných údajov v danej krajine. Prenos vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa teda môže uskutočniť len vtedy, ak sú tieto podmienky splnené:

 • existuje rozhodnutie Európskej komisie týkajúce sa vybranej tretej krajiny/medzinárodnej organizácie, v ktorom sa konštatuje, že tretia krajina/medzinárodná organizácia zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov;
 • vybraný sprostredkovateľ alebo subsprostredkovateľ je schopný poskytnúť primerané organizačné a technické záruky a v krajine sprostredkovateľa alebo subsprostredkovateľa existuje vymožiteľnosť práv dotknutých osôb a účinná právna ochrana dotknutých osôb. 

Vhodné ochranné opatrenia môžu zahŕňať:

 • právne záväzné a vykonateľné nástroje medzi orgánmi verejnej moci alebo verejnými subjektmi;
 • záväzné podnikové pravidlá;
 • štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou;
 • štandardné doložky o ochrane údajov prijaté príslušným dozorným orgánom a schválené Európskou komisiou;
 • schválený kódex správania so záväznými a vynútiteľnými povinnosťami spracovateľa v tretej krajine uplatňovať primerané záruky, a to aj s ohľadom na práva dotknutých osôb;
 • schválený certifikačný mechanizmus spolu so záväznými a vynútiteľnými záväzkami spracovateľa v tretej krajine uplatňovať primerané záruky, a to aj s ohľadom na práva dotknutých osôb.

Pre súbory cookies sa používajú služby spoločnosti Google Inc., ktorá má sídlo mimo EÚ, a to v USA.

 1. SOCIÁLNE MÉDIÁ

Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou a na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady. Ak prostredníctvom týchto odkazov vstúpite na iné webové stránky, ich prevádzkovatelia od vás môžu zhromažďovať informácie, ktoré použijú v súlade so svojimi vlastnými zásadami, ktoré sa môžu líšiť od našich zásad.

Stránka vám tiež môže poskytnúť možnosť zdieľať alebo sledovať informácie o stránke prostredníctvom sociálnych sietí prevádzkovaných tretími stranami (napr. prostredníctvom odkazov „zdieľať", „like“, „follow“).

Túto funkciu ponúkame, aby sme zvýšili záujem o stránku medzi používateľmi vašich sociálnych sietí a umožnili vám zdieľať alebo sledovať názory, novinky a odporúčania z tejto stránky s vašimi kontaktmi. V každom prípade by ste mali mať na pamäti, že zdieľanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí môže mať za následok ich zhromažďovanie prevádzkovateľom siete a ich verejnú dostupnosť, a to aj prostredníctvom internetových vyhľadávačov.

Aby ste pochopili ich zásady ochrany osobných údajov, mali by ste si vždy prečítať príslušné zásady a informácie všetkých webových stránok, ktoré navštevujete, alebo sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých zdieľate osobné údaje.

 1. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Máte právo:

 • podľa článku 15 GDPR získať od nás informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, najmä o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanom období uchovávania osobných údajov, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo vznesenie námietky, existencii práva na podanie sťažnosti, pôvode vašich údajov, ak ich nezískame my, a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a prípadne príslušných informácií o ich podrobnostiach;
 • podľa článku 16 GDPR požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie osobných údajov, ktoré sme o vás uložili, bez zbytočného odkladu;
 • podľa článku 17 GDPR požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sme o vás uložili, ak spracúvanie nie je nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácií, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • podľa článku 18 GDPR požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, ak máte pochybnosti o presnosti údajov, ak je spracúvanie nezákonné, ale odmietate ich vymazať, a ak osobné údaje už nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ak ste namietali proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR;
 • podľa článku 20 GDPR požiadať o poskytnutie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, štandardnom a strojovo čitateľnom formáte alebo o ich odovzdanie inej zodpovednej osobe;
 • podľa článku 21 GDPR právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú - pozri časť 14 týchto zásad ochrany osobných údajov nižšie;
 • podľa článku 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám predtým udelili; v dôsledku toho nebudeme môcť v budúcnosti pokračovať v spracúvaní údajov na základe tohto súhlasu;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu podľa článku 77 GDPR. Dozorný orgán môžete zvyčajne kontaktovať v mieste svojho obvyklého bydliska, pracoviska alebo v sídle spoločnosti. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, ktorého kontaktné údaje sú uvedené na webovej stránke úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 1. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov podľa článku 21 GDPR, ak existujú dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie alebo ak je námietka zameraná na priamy marketing. V prípade priameho marketingu máte právo podať všeobecnú námietku, ktorej vyhovieme bez uvedenia konkrétnej situácie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu alebo odmietnutie spracovania, stačí poslať e-mail na adresu  gdpr@healthacademy.cz

 1. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Uvedomujeme si dôležitosť bezpečnosti vašich osobných údajov a robíme všetko pre to, aby sme ich chránili pred zneužitím, zásahom, stratou, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Na ochranu vašich osobných údajov sme zaviedli niekoľko bezpečnostných opatrení. Napríklad máme zavedené kontroly prístupu, používame firewally a zabezpečené servery a osobné údaje šifrujeme.

Zavádzame aj vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, čiastočnou alebo úplnou stratou, zničením alebo neoprávneným prístupom tretích strán. Naše bezpečnostné opatrenia sa neustále zlepšujú v súlade s technologickým vývojom.

 1. AKTUÁLNOSŤ A ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady spracovania osobných údajov sú platné a účinné od 1. 8. 2023.

Vyššie uvedené zásady spracovania osobných údajov môžeme meniť v dôsledku vylepšenia našej webovej stránky a ponúk poskytovaných prostredníctvom našej webovej stránky alebo v dôsledku zmeny právnych požiadaviek.